KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU

 1. Genel Bilgi

HEALTHSPACE TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Şirketin gerçekleştireceği iş ilişkisi, İSG süreç uygunluğu takibi, operasyonel gereklilik ve genel müşteri bilgi bankası oluşturma işlemleri kapsamında Şirket ile paylaştığınız veya paylaşma durumunuz olabilecek kişisel verilerinizişbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu’nda belirtildiği şekilde işlenecektir.

2.   Tanımlar

Açık rıza                           : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

açıklanan rıza

Anonim hale getirme        : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel veri                        : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veri sahibi               : KVK Kanunu’nda “ilgili kişi” olarak addedilen, kişisel verisi işlenen

gerçek kişi

Kişisel verilerin işlenmesi   : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi

bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Veri Sahibi              : Şirket bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri sahiplerinin KVK

Başvuru Formu                   Kanunu’nun 11. maddesinde açıklanan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu

KVK Kanunu                      : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu                       : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel nitelikli kişisel veri     : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

 • Kişisel verileriniz nasıl toplanır?

Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;

 • Sizlerin beyanlarınıza istinaden veya
  • Genel Müdürlük çalışanları, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi (“KPS”) gibi kamu tüzel kişileri ve ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla;

sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

 • Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenir?

Kişisel verileriniz;

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yan Etkilerde Müdahale Yapılabilmesi,
 • Başvuru talebinizin değerlendirilmesi,
 • İşleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Alacak ve Borçlarının Takibi Yapılması
 • Yürütülen Projeler Kapsamında, projelere dâhil şirketler arası iletişim hattı oluşturulması
 • İş süreçleri kapsamında davet mektupları, iletişim, ulaşım ve vize işlemlerinin yürütülmesi
 • Banka , ekstreler, faturalar ve ödemelerin takibi
 • Memnuniyet araştırması amacıyla,
 • İlgili mevzuat gereği idari makamlarca öngörülen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • Kişisel verileriniz kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılır?

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
  • Hissedarlar
  • İş Ortaklıkları
  • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Müşteri istihbarat bilgilerinin işlenmesi, finansal verilerin paylaşılması ve müşteri ile çalışma kararının alınması sürecinin yürütülmesi amacıyla Şirket başta olmak üzere, Şirketin ortaklarına, hissedarlarına İş süreçleri kapsamında vize işlemlerinin yürütülmesi amacıyla turizm şirketleri ve konsolosluklar

 • Kişisel verilerinizin işlenmesi dolayısıyla sahip olduğunuz haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda Şirket’e başvurabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket’e yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.